Prakash Saput

  • Prakash Saput

Introduction

Prakash Saput is a singer. He has sang "Bola Maya" and "Galbandi Chyatiyo". He is one of the folk Nepali singer of 21st century