Speakers of

Kitab Jatra 2020

Aahuti
Anil Keshary Shah
Archana Thapa
Binod Caudhary
Dayahang Rai
Dil Bhusan Pathak
Manu Manjil
Manushi Yami Bhattarai
Narayan Wagle
Nayan Raj Pandey
Rupesh Shrestha
Saraswati Pratikshya
Sudheer Sharma
Tikaram Yatri